Ouderbetrokkenheid

Eén op de vier ouders ervaart geen steun van school bij de opvoeding, terwijl ze die behoefte wel hebben. Ouders investeren meer in het onderwijs van hun kinderen als scholen zich vaker richten op ouders.

Situatie

Slechts 60% van de leerlingen vindt lezen leuk; een negatieve trend. Een positieve houding tegenover lezen en een goede samenwerking tussen ouders en school heeft een positieve invloed op kinderen. Zowel op hun (taal)ontwikkeling als op hun welbevinden. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil een betere toeleiding van kinderen naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Doel van VVE is dat kinderen met een risico op taalachterstand goed starten op de basisschool. 

De oorzaken...

De Nationale Oudermonitor laat zien dat ruim een kwart van de ouders geen steun van de school ervaart bij de opvoeding, terwijl zij daar wel behoefte aan hebben. Als scholen zich vaker richten op ouders, blijkt dat zij meer investeren in het onderwijs van hun kinderen. Interessant is dat scholen zelf redelijk tevreden zijn over de betrokkenheid en participatie van ouders. 

...en de gevolgen  

Betrokkenheid van ouders heeft een positieve invloed op de schoolse ontwikkeling van kinderen. Vooral ouderbetrokkenheid thuis is effectief. Het zorgt voor een betere start in het onderwijs en heeft effect tot aan het einde van de basisschool. Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor de effectiviteit van VVE. Uit het onderwijsverslag blijkt dat VVE-locaties moeite hebben om ouders te betrekken in VVE-activiteiten. In 2013-2015 wordt dan ook geïnvesteerd in de kwaliteit van VVE.